CÔNG TY TNHH K-LABTECH

NIPT (Non Invasive Prenatal Testing)

  • NIPT Report

    Đăng lúc: 11-09-2020

    일반적으로 비 침습적 태아 선별법으로 알려진 NIPT 검사는 임신 10 주째부터 염색체 돌연변이를 효과적으로 선별합니다.

back-to-top.png
gcbabbss GC GENOME
Zalo
favebook